OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prostredníctvom tejto webovej stránky sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje potrebné na spracovanie dopytov a budúcich nákupov v internetovom obchode, sledovanie požiadaviek, podnetov alebo pochybností o našich produktoch alebo službách, analýzu návštevnosti, návštev a prehliadania webu, správu registrovaných užívateľov a komentárov prostredníctvom blogov a prípadne zasielanie obchodných oznámení na e-mail a sociálne siete. Uvedené údaje spolu s IP adresou zodpovedajúcou vášmu pripojeniu a/alebo zariadeniu budú začlenené do našich súborov a budú spracované v súlade so španielskymi nariadeniami o ochrane osobných údajov a nariadením (EÚ) 2016/679 z r. Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Vyššie uvedené údaje bude spravovať Gran Velada CE, s.r.o.., ako Data Controller, spoločnosť s IČO: 55387721 a adresou Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál
Môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, ako aj inými spôsobmi uvedenými v našom právnom oznámení. Údaje sa budú uchovávať s náležitou dôvernosťou, pričom sa použijú vhodné a dostatočné technické a organizačné opatrenia, aby sa zaručili práva dotknutých osôb a úroveň zabezpečenia primerané riziku. Rovnako vás informujeme, že vaše údaje nebudú prenášané iným subjektom alebo tretím stranám okrem tých, ktoré sú zverejnené v dôsledku komentárov na našich blogoch alebo v zákonom povolených prípadoch. Ak to výslovne uvedieme v príslušných formulároch, údaje označené hviezdičkou (*) budú povinné, bez ktorých nebudeme môcť príslušné požiadavky/služby spracovať.


ÚČEL A POUŽITIE ÚDAJOV


Vaše údaje používame rôznymi spôsobmi, či už na základe informácií, ktoré požadujete (vyriešenie pochybností, otázok alebo nárokov, informácie o našich produktoch alebo službách, prihlásenie na odber bulletinov alebo spravodajov), váš status používateľa (analýza návštevnosti, návštevnosti a prehliadania webu, správa profilu v prípade registrácie, správa komentárov na blogoch a sociálnych sieťach) a/alebo zákazníka (vybavovanie objednávok a nákupov, fakturácia a účtovníctvo, servisný zákaznícky servis a zasielanie elektronickej obchodnej komunikácie). Prehliadanie našich webových stránok, uzatváranie zmlúv na naše produkty, registrácia v ktorejkoľvek sekcii tejto webovej stránky, vrátane bulletinov alebo spravodajov, účasť prostredníctvom blogov alebo odosielanie údajov prostredníctvom našich kontaktných formulárov alebo na ktorúkoľvek z uvedených adries alebo telefonicky, bude znamenať, že nám dáte súhlas na opísané opatrenia, ako aj, ak je to vhodné, na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa produktov, služieb alebo vlastných aktivít alebo aktivít tretích strán. Výslovné povolenie sa nevyžaduje na odosielanie obchodných oznámení súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré sú identické alebo podobné tým, ktoré boli predtým zmluvne dohodnuté, bez toho, aby bolo dotknuté právo kedykoľvek namietať proti vyššie uvedenému zaobchádzaniu. Vo všetkých ostatných prípadoch musí užívateľ akceptovať alebo výslovne požiadať o zasielanie obchodných oznámení. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je pozornosť a správa požiadaviek používateľov a klientov, ako je uvedené vyššie, dodržiavanie zmluvného vzťahu s našimi klientmi, náš oprávnený záujem na marketingové účely a súhlas s vyššie uvedenými účinkami.


REGISTRÁCIA NA WEBOVEJ STRÁNKE


Používatelia tejto webovej stránky sa môžu zaregistrovať ako používatelia a vytvárať a spravovať svoj profil a predplatné, pristupovať a zúčastňovať sa na určitých oblastiach tejto webovej lokality a uľahčiť
proces nákupu našich produktov. Registrácia používateľa znamená oprávnenie na spracovanie údajov zadaných na vyššie uvedené účely, ktoré môže byť odvolané pri výkone vašich práv, ako je uvedené nižšie.


ÚČASŤ NA BLOGOCH


Účasť na našich blogoch zahŕňa zhromažďovanie a spracovanie údajov na správu, správu a šírenie vašich komentárov. Používateľ odoslaním svojich komentárov v uvedených priestoroch povoľuje spracovanie poskytnutých údajov, ako aj zverejnenie poskytnutého mena, obrázka súvisiaceho s jeho používateľským profilom, webovou stránkou a zadaným obsahom na referenčnej stránke. Vyššie uvedené údaje môžu byť spravované a v prípade potreby vymazané s využitím zodpovedajúcich práv.


PRIHLÁSENIE NA ODBER BULLETINOV ALEBO SPRAVODAJOV


Prihlásenie na odber nášho bulletinu alebo spravodaju znamená, že vám budeme pravidelne posielať e-mailovú adresu informácie o exkluzívnych novinkách a propagačných akciách o našej činnosti a produktoch. Odosielanie uvedenej komunikácie môžete ukončiť a žiadosť o odhlásenie zo služby môžete kedykoľvek podať tak, že odpoviete odosielateľovi s predmetom „Zrušiť odber“, ako aj požiadať o vymazanie z databázy v súlade s tým, čo je uvedené nižšie


COOKIES A NAVIGAČNÉ ÚDAJE


Táto webová stránka používa súbory cookie na správu relácií registrovaných používateľov, prispôsobenie jazyka webu, analýzu názorov a aktivity anonymných alebo registrovaných používateľov, zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie zákazníckeho servisu prostredníctvom chatu a z bezpečnostných dôvodov. Akákoľvek iná akcia ako ich zablokovanie znamená súhlas s ich inštaláciou a používaním bez toho, aby boli dotknuté práva na ochranu údajov, ktoré vám pomáhajú. Konkrétne sa používajú súbory cookie: Súbory cookie pre registrovaných používateľov (trieda_zobrazenia, zobrazenie): spravuje registráciu a registráciu používateľov a udržiava reláciu otvorenú. Sociálne cookies (_atuvc,_atuvs, xtc, uid, uvc, btz, vc, loc): na šírenie alebo zdieľanie určitého obsahu prostredníctvom sociálnych sietí. Súbor cookie v tomto prípade presmeruje používateľa na prihlásenie do predchádzajúcich priestorov a vloží obsah do svojho priestoru alebo účtu, aby ho mohol zdieľať. Bezpečnostné cookies (_cfduid): eliminujú bezpečnostné obmedzenia prístupu na web na úrovni IP v prípadoch, keď je používateľ dôveryhodný. Súbor cookie zákazníckeho servisu prostredníctvom chatu (_zlcid, _zprivacy): ukladá identifikátor používateľa tejto služby počas rôznych chatovacích relácií prostredníctvom rôznych zariadení. Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz): zaznamenáva prístup, navigáciu a údaje o návšteve našej webovej stránky prostredníctvom služby Google Inc. Všetky vyššie uvedené súbory cookie je možné zablokovať, s výnimkou súborov cookie zabezpečenia, ale ak tak urobíte, môže dôjsť k obmedzeniam niektorých funkcií webu (prístup prostredníctvom registrácie, šírenie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí alebo prístup k zákazníckym službám prostredníctvom chatu). Za zaobchádzanie s údajmi zodpovedajúcimi súborom cookie tretích strán, teda všetkým vyššie uvedeným okrem súborov cookie relácie, zodpovedajú osoby zodpovedné za uvedené služby. Gran Velada má prístup iba k anonymizovaným údajom, takže nemôže priradiť uvedené údaje ku konkrétnej osobe. Určité údaje o prehliadaní týkajúce sa IP adresy každého používateľa sa denne ukladajú do protokolových súborov našich serverov. Konkrétne samotná IP adresa, použitý prehliadač, definícia obrazovky, jazyk, operačný systém a odkazujúca stránka (vrátane všetkých kritérií, ktoré boli zadané do vyhľadávacieho nástroja), ktoré umožňujú analyzovať trendy, spravovať odkazy a obsah. na stránke a zhromažďovať štatistické informácie o používateľoch. Používateľ zostáva počas procesu anonymný a nie je vynaložené žiadne úsilie na priradenie IP adresy k osobným údajom používateľa. V súlade s požiadavkami podmienok
Google Analytics vás informujeme, že uvedenú službu webovej analýzy poskytuje Google, Inc. (ďalej len Google), spoločnosť z Delaware, ktorej hlavné sídlo je na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké. Google Analytics používa svoje vlastné súbory cookie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch, aby pomohli webovej stránke analyzovať jej používanie používateľmi. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú priamo prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto údaje, odkazujúce stránky a vyhľadávania, údaje o polohe a iné návyky pri prehliadaní, na zhromažďovanie informácií o používaní webovej lokality, zostavovanie správ o činnosti a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou a používaním internetu. Za použitie uvedených informácií je výlučne zodpovedná spoločnosť Google, ktorá vo svojich podmienkach stanovuje, že ich môže odovzdať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak uvedené tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.


LEHOTA OCHRANY A PRÁVA DOTKNUTÝCH


Vyššie uvedené údaje budú uchovávané, pokiaľ používateľ nezruší svoju registráciu na webe alebo svoje prihlásenie na odber bulletinov alebo spravodajov, až kým nebudú dokončené príslušné postupy a použitia alebo v ostatných prípadoch prípadov, maximálne po dobu troch mesiacov, aj keď údaje uvedené v komentároch k našim blogom budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje o zákazníkoch súvisiace s nákupmi budú uchovávané až do úplného splnenia zmluvy a následne do predpísania akýchkoľvek činností alebo povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného nižšie. V každom prípade môžete kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ako aj uplatniť právo na obmedzenie ich spracovania, námietky a prenos údajov v súlade s príslušnými predpismi a písomne na adresy uvedené v tomto dokumente alebo v právnom oznámení. Informujeme vás, že ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).