VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPY USKUTOČNENÉ NA WWW.GRANVELADA.SK


Nižšie je uvedený zmluvný dokument, ktorým sa riadi uzatváranie zmlúv o nákupe produktov prostredníctvom webovej stránky www.granvelada.sk, ktorej vlastníkom je GRANVELADA CE, s.r.o.., so sídlom Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál (Slovensko), IČO: 55387721 (ďalej len "poskytovateľ"). Prijatie tohto dokumentu znamená, že zákazník:
1.    Si ho prečítal, porozumel mu a pochopil ho.
2.    Že je osobou s dostatočnou spôsobilosťou na uzatváranie zmlúv.
3.    Že preberá všetky záväzky uvedené v tomto dokumente.
Tieto obchodné podmienky platia na dobu neurčitú a vzťahujú sa na všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa www.granvelada.sk.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto podmienky bez toho, aby to malo vplyv na nákupy uskutočnené pred zmenou.
Nákup produktov z www.granvelada.sk znamená úplný a bezvýhradný súhlas s ustanoveniami tohto dokumentu, s našimi vnútroštátnymi pravidlami, s pravidlami vrátenia tovaru, ako aj s pravidlami ochrany osobných údajov na webovej stránke, ktoré sú tiež súčasťou zmluvy, okrem prípadov, keď sú v rozpore s tým, čo je uvedené v tomto dokumente.


TOTOŽNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN


Na jednej strane je dodávateľom tovaru, GRANVELADA CE, s.r.o.., so sídlom Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál (Slovensko), IČO: 55387721 a s e-mailom slovakia@granvelada.sk . 
Na druhej strane, Klient, ktorého údaje boli poskytnuté v čase registrácie na webovej stránke alebo v čase formalizácie zmluvy, nad ktorými má plnú kontrolu a disponuje nimi, pričom zodpovedá za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť osobných údajov poskytnutých Poskytovateľovi.

ÚČEL ZMLUVY


Tieto podmienky určujú práva a povinnosti súvisiace s uzatváraním zmlúv o produktoch, ktoré klient nakupuje od poskytovateľa, a sú platné od okamihu, keď klient formalizuje príslušnú transakciu prostredníctvom webovej stránky.
Zmluvný kúpno-predajný vzťah zahŕňa dodanie tovaru zakúpeného klientom zo strany poskytovateľa klientovi a povinnosť klienta zaplatiť cenu a príslušné náklady, ako aj prevzatie tovaru.  
Nákupom alebo kontaktovaním spoločnosti GRAN VELADA CE, s.r.o. prostredníctvom webovej stránky www.granvelada.sk potvrdzujete, že ste osobou, ktorá od nás žiada informácie a/alebo zadáva objednávku v súlade s údajmi vyplnenými v príslušnom formulári, ako aj svoju spôsobilosť a zodpovednosť týmto aktom udeliť súhlas a splnomocniť spoločnosť GRAN VELADA CE, s.r.o. alebo osoby, ktoré v nej pracujú, aby s vami komunikovali v záležitostiach týkajúcich sa zaslaného formulára a/alebo zadanej objednávky prostredníctvom e-mailu alebo iných prostriedkov.

Klient potvrdzuje, že v čase podania objednávky sa oboznámil so všeobecnými podmienkami predaja uvedenými na webovej stránke www.granvelada.sk, so zásadami ochrany osobných údajov na webovej stránke, ako aj s charakteristikou a popisom zakúpených výrobkov, a vyhlasuje, že s nimi súhlasí.


POSTUP UZATVÁRANIA ZMLÚV


Postup uzatvárania zmluvy sa môže uskutočniť len po slovensky. V prípade, že sa môže uskutočniť v inom jazyku, bude to uvedené pred začatím postupu uzatvárania zmluvy.
Klient sa musí pred nákupom zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky vytvorením používateľského účtu. Na tento účel musí Klient slobodne a dobrovoľne poskytnúť všetky požadované osobné údaje a povoliť ich spracovanie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Klient si zvolí používateľské meno a heslo, pričom sa zaviaže, že ich bude dôsledne používať a neposkytne ich tretím osobám, ako aj že bude informovať poskytovateľa o ich strate alebo krádeži alebo o možnom prístupe neoprávnenej tretej osoby, aby poskytovateľ mohol okamžite pristúpiť k ich zablokovaniu.
Klient si nesmie zvoliť ako užívateľské meno slová, ktoré majú za cieľ uviesť iné osoby do omylu tým, že ho identifikujú ako člena Poskytovateľa, ako aj urážlivé, hanlivé a všeobecne nezákonné výrazy alebo výrazy, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo požiadavkami morálky a dobrých mravov.
Informujeme vás, že po vytvorení zákazníckeho účtu postup uzatvárania zmlúv bude prebiehať v nasledujúcich krokoch:
1.    Prijatie objednávky alebo uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb (nákupný košík) a zmluvné podmienky
2.    Potvrdenie zmluvných a dodacích údajov s možnosťou ich zmeny
3.    Výber spôsobu dodania a akceptovanie súvisiacich nákladov
4.    Výber spôsobu platby nákupu alebo uzatvorenia zmluvy
5.    Prijatie súhrnu nákupu so všetkými zahrnutými nákladmi
6.    Platba prostredníctvom možnosti zvolenej zákazníkom a prijatie potvrdenia o uvedenej platbe
V každom prípade bude kontraktačná platforma poskytovateľa po ukončení kontraktačného postupu informovať zákazníka prostredníctvom e-mailu o všetkých charakteristikách, cene, spôsoboch dopravy, termíne kontrahovania a predpokladanom dodaní kontrahovaného produktu alebo služby, pričom priloží aj kópiu týchto podmienok.


DORUČOVANIE OBJEDNÁVOK


Objednávky sa doručujú na adresu, ktorú voľne určí klient. Poskytovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa dodanie výrobku alebo služby neuskutoční v dôsledku nepravdivých, nepresných alebo neúplných údajov poskytnutých zákazníkom, alebo ak sa dodanie nemôže uskutočniť z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly doručovateľskej spoločnosti určenej na tento účel, ako je napríklad neprítomnosť príjemcu.
Bez ohľadu na vyššie uvedené je Poskytovateľ povinný prijať opatrenia, ktoré sa vyžadujú od starostlivého obchodníka, aby zabezpečil, že doručenie sa môže uskutočniť v dohodnutom čase a ak je to možné, tak spôsobom, ktorý je prijateľný pre odosielateľa aj príjemcu, pričom nemožno voči poskytovateľovi vyvodiť žiadnu zodpovednosť.
Doručenie objednávok nad 30 kg, ktoré sa vykonáva s bezplatnou službou pre Klienta, sa vykoná s dopravcom, o ktorom Gran Velada rozhodne ako o najsprávnejšom v závislosti od hmotnosti a miesta doručenia. V týchto prípadoch to bude dopravca, ktorý stanoví podmienky doručenia, pričom treba mať na pamäti, že doba doručenia môže byť dlhšia ako doba stanovená pre štandardné zásielky.
Konkrétne podmienky pre zásielky a vrátenie tovaru budú určené na stránkach https://www.granvelada.sk/content/12-poslal a https://www.granvelada.sk/content/6-vrati


CENA A OBDOBIE PLATNOSTI PONUKY


Ceny uvedené pri každom výrobku zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH) a sú vyjadrené v mene euro (€). Tieto ceny, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nezahŕňajú náklady na dopravu, manipuláciu, balenie, poistenie zásielky ani žiadne iné dodatočné služby a prílohy k zakúpenému výrobku alebo službe, ktoré si zákazník výslovne vyžiada.
Pre každý výrobok sa použijú ceny uverejnené na webovej stránke a automaticky uplatnené v rámci procesu uzatvárania zmluvy v poslednej fáze tohto procesu. V každom prípade o tom bude Klient vždy vopred informovaný.
Každá platba vykonaná Poskytovateľovi bude mať za následok vystavenie faktúry na meno registrovaného Zákazníka. Táto faktúra sa automaticky zašle na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom alebo sa zašle spolu so zakúpeným produktom.
Akékoľvek informácie o objednávke bude môcť Zákazník získať zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. V každom prípade je potrebné v predmete správy uviesť číslo objednávky, ktoré vám bolo pridelené a ktoré je uvedené v e-maile potvrdzujúcom nákup.
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/VRÁTENIE VÝROBKOV
Klient má na vrátenie výrobku lehotu 14 kalendárnych dní odo dňa jeho prevzatia. Pokiaľ nejde o vrátenie z dôvodu vád výrobku, náklady spojené s takýmto vrátením poskytovateľovi znáša zákazník, a to na vlastné riziko a náklady. Poskytovateľ vráti Zákazníkovi celú zaplatenú cenu vrátane pôvodných nákladov na dopravu, s výnimkou prípadu expresného doručenia, kedy sa odpočíta rozdiel medzi nákladmi na bežnú dopravu a nákladmi na expresné doručenie. V každom prípade musí byť výrobok vrátený v pôvodnom obale a v bezchybnom stave.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť na výrobky, ktoré sú personalizovanými výrobkami, výrobkami vyrobenými na požiadanie alebo na ktoré sa z hygienických dôvodov alebo iných zákonom predpokladaných výnimiek toto právo nevzťahuje.
Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte vyplniť a zaslať dokument o odstúpení od zmluvy na adresu slovakia@granvelada.sk

ZÁRUKA


Na všetky výrobky ponúkané prostredníctvom webovej stránky sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota, s výnimkou výrobkov s kratšou dobou trvanlivosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné alebo produkčné chyby, ale nie na chyby spôsobené nesprávnym používaním materiálov.


VÝROBKY


GRAN VELADA CE, s.r.o nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania alebo údržby výrobkov alebo nedodržania pokynov uvedených v príbalových letákoch pre používanie a údržbu výrobkov zakúpených na internetovej stránke www.granvelada.sk kupujúcim
Poškodenie spôsobené prepravou, pre jeho zodpovedajúcu náhradu bude nevyhnutné poskytnúť fotografie poškodených výrobkov na spracovanie v poisťovni. Tieto informácie je potrebné zaslať najneskôr do 4 kalendárnych dní. Incidenty budú riešené rovnakým postupom.
Zákazník vyhlasuje, že si stiahol dostupné karty bezpečnostných/technických údajov, prípadne karty nebezpečných výrobkov, že rozumie a má k dispozícii všetky informácie o rizikách pre zdravie a životné prostredie,
Informácie uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter, a preto GRAN VELADA CE, s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah (napríklad za vhodnosť výrobku na konkrétny účel). Rovnako spoločnosť GRAN VELADA CE, s.r.o nezaručuje, že informácie uvedené na tejto stránke sú stopercentne spoľahlivé, úplné alebo aktuálne. Vždy sa však budeme snažiť zachovať najvyššiu kvalitu našich produktov, služieb a informácií.
Okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené, spoločnosť GRAN VELADA CE, s.r.o ani žiaden z jej riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania tejto stránky. Najmä nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené osobám a/alebo veciam, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania výrobkov uvádzaných na trh GRAN VELADA CE, s.r.o Nezodpovedá za obsah iných webových stránok, na ktoré odkazuje webová stránka www.granvelada.sk
Riziká vyplývajúce z prehliadania takýchto stránok zodpovedajú výlučne klientovi, ktorý musí dodržiavať podmienky ich používania.

Ceny, vlastnosti a dostupnosť produktov predávaných spoločnosťou GRAN VELADA CE, s.r.o sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


TRVANLIVOSŤ


Výrobky spoločnosti Gran Velada sú zákazníkovi zasielané s minimálnou dobou trvanlivosti 3 mesiace, ako je uvedené na etikete každého výrobku.
Dátum minimálnej trvanlivosti sa vzťahuje na odporúčaný dátum ukončenia používania suroviny pri výrobe iných výrobkov. Keď sa so surovinou manipuluje a je súčasťou iného spracovania, dátum minimálnej trvanlivosti sa mení.
Dátum minimálnej trvanlivosti by sa nikdy nemal zamieňať s dátumom spotreby, pretože ten vždy označuje dočasné odporúčanie na použitie. Po uplynutí tohto času môžu výrobky zmeniť svoje charakteristiky a vlastnosti.
V špecifických prípadoch a na žiadosť zákazníka môže spoločnosť Gran Velada zvážiť vykonanie opätovnej analýzy výrobku v laboratóriu s cieľom predĺžiť dátum minimálnej trvanlivosti.


DARČEKY


Vlastnosti darčekov zasielaných zákazníkom spoločnosti Gran Velada sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od dostupnosti a skladových zásob.


VEĽKOOBCHOD


Zásoby vo veľkom formáte nie sú vždy zaručené. Preto môže dodanie trvať dlhšie ako 72 hodín. 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa očakávaného času dodania, kontaktujte nás na email slovakia@granvelada.sk. 

Ak čas dodania nevyhovuje vašim potrebám, môžete svoju objednávku zrušiť.

V prípade veľkoobchodného predaja znáša náklady na dopravu zákazník, a to aj v prípade, že objednávka presahuje minimálnu sumu stanovenú pre dopravu zdarma.


PLATNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC


Tieto podmienky sa riadia španielskym právom alebo sa vykladajú v súlade s ním v rozsahu, ktorý nie je v týchto podmienkach výslovne uvedený. Poskytovateľ a zákazník sa výslovne vzdávajú akejkoľvek inej jurisdikcie a podriaďujú sa príslušným súdom.

Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.